Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

TSK Zati Tabanca Yönetmeliği Değişti !

0 873

TSK zati tabanca yönetmeliği değiştirildi ve resmi gazetede yayınlandı, yayınlanan yönetmelikte Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkartıldı. Yönetmeliğin metnini ve ekini aşağıda sizinle paylaştık fakat en altta bulunan açıklamaları da dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

 

İŞTE DEĞİŞTİRİLEN ZATİ TABANCA YÖNETMELİĞİ ;

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK

ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATÎ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2001 tarihli ve 24396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – Bu Yönetmelik; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8 inci maddesi kapsamında subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara görevlerinde kullanılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin, bedeli mukabilinde zatî demirbaş tabanca olarak satılması, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, zayii gibi hususları, personelin zorunlu hizmet süresini doldurmadan ayrılması, ihraç edilmesi ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde geri alınması ile devir ve hibe işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç), sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşları,

b) Zatî demirbaş tabanca: Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereği tedarik edilip Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıtlı Devlet malı silah iken, bedeli mukabili zatî demirbaş olarak personele satışı yapılarak idarenin envanter kayıtlarından çıkarılıp kayıt ve takip işlemleri personelin şahsî silah envanterinde izlenen ve personelin görevi süresince üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, personelin emekli olması veya zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra istifa etmesi durumunda satış, devir ve hibe yapılmasını kısıtlayıcı şerhlerin kaldırıldığı silahı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “23/2/2000 tarihli ve 4534 sayılı Kanunla değişik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 – Millî Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilerek personele satılacak tabancaların satış bedelleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile koordine edilerek Millî Savunma Bakanlığınca oluşturulacak komisyonca tespit edilir. Belirlenen fiyatlar, maliyet bedelinin altında olamaz.

İstekli olan personele, bir defaya mahsus zatî demirbaş tabanca satılabilir. Tabanca ile birlikte en çok 200 mermi satılabilir.

Silâhların temini için Kuvvet Komutanlıkları tarafından tabanca talebinde bulunan personel miktarı tespit edilir ve talepte bulunan personelden tedarik zamanında belirtilen usule uygun bir taahhütname alınır.

Tabanca satış bedeli, satışı yapacak komutanlıklarca personelden peşin olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bedeller, ilgili komutanlığın bağlı olduğu nakit saymanlığınca, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Millî Savunma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hizmetini doldurmadan ayrılma,” ibaresi “zorunlu hizmet süresini doldurmadan ayrılması ile” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar ve affa uğramış olsalar bile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilir ve bu silahlar irat kaydedilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8 – Personele satılan tabancaların satış işlemi yapıldığında dört suret Ek-1 (Tabanca Teslim ve Tesellüm Belgesi) ve Ek-2 (Tabanca Tahsis Çizelgesi) tanzim edilir ve onaylanır. Bu belgelerden bir sureti personelin şahsi dosyasına, bir sureti kendisine, bir sureti kayıtlardan düşülebilmesi için mal saymanlığına, bir sureti de mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 – Tabancanın cinsi, markası, çapı, tipi ve seri numarası, personelin şahsi silah envanterine ve personelin kimlik kartına işlenir. Ruhsat işlemleri, 6136 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “Kuvvet Komutanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı “Çeşitli ve Son Hükümler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 11/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Yönetmelik Hakkında Açıklamalar ;

Madde 1 — (Değişik:RG-14/7/2020-31185)

Bu Yönetmelik; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8 inci maddesi kapsamında subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara görevlerinde kullanılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin, bedeli mukabilinde zatî demirbaş tabanca olarak satılması,! hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, zayii gibi hususları, personelin zorunlu hizmet süresini doldurmadan ayrılması, ihraç edilmesi ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde geri alınması ile devir ve hibe işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Açıklama:

Bu yönetmelik ilk nasıp (beylik silahı) hakkında değil arkadaşlar. Bu yönetmelik ”Bedeli Mukabili MSB tarafından satışa çıkarılan tabancalardan Uzman Çavuşların da satın alabilmesine yöneliktir.

Hani bir zamanlar piyasa da örneğin 3000 TL olan x bir tabanca toplu alımla personele 500 TL ye satılırken Uzmanlar alamamıştı ya, işte bundan sonra böyle bir satış olursa uzman çavuşlar da alabilecek..

Evet bu çokta önemli bir durum gibi görünmüyor ilk bakışta. Ancak zamanında toplu alım ile piyasa fiyatının çok altında silah verildi personele. Önceden almak isteyenlere senin hakkın yok denildi bu da tüm Uzman Çavuşların zoruna gitti. Şimdi artık böyle bir satış olursa uzman çavuşlar da bundan yararlanıp silah alabilecek.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.