Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Uzman Çavuş Alacak !

3 24

2017 yılında Kara kuvvetleri komutanlığı uzman çavuş alımlarına devam ediyor aşağıda verdiğimiz bilgilerde kimlerin uzman çavuş olabileceği detaylı bir şekilde verilmektedir. Ön başvuru formunu okumadan başvurmayınız lütfen alınacak branşlar ve alınacak kadrolar için tabloda belirtilmiş branşlara başvurmanız sizin yararınıza olacaktir.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Yukarda gördüğünüz gibi şartları taşımadığınız taktirde sınavı kazansanız dahi tespiti halinde hangi aşamada olursanız olun ilişiğiniz kesilecektir.

Tekrar hatırlatmamızda fayda olduğunu düşündüğüm bir bilgi daha lütfen başvuru klavuzunu okuyunuz ayrıca yorum bölümünü kullanarak sorularınızı iletebilirsiniz.

Alınacak Branş ve Sınıflar : Alım yapılacak branş ve sınıflar başvuru klavuzunda bulunmaktadır, liste uzun olduğu için burda paylaşmak yerine ordan okumanız daha iyi olur.

Ayrıca mutlaka soran olacaktır bu alımlarda sadece LİSE MEZUNU alımı yapılacaktır arkadaşlar, başvuru klavuzunda bu belirtilmiştir.

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de belirtilen sınıf
ve branşlarda başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki
dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor
olmak,

(4) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üç
yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25)
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(6) Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay,
uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(8) Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar
Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.)
doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen
personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini
yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla
25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.

(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde
kendi Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul
edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda
bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu,
takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini
sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)
şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

(9) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis
edilmemiş olmak,

(10) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya
da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(11) Ayrıca;

(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek,
sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste
fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut
22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan
mahkûm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî
mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm
olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı
bir cezaya mahkûm olmamak,

(12) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref
ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(13) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca
düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2 Başvuru Klavuzundaki Tablo) 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır),

(14) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3 Başvuru Klavuzundaki Tablo) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak,

 

Başvuru Kılavuzunu Okumak İçin Tıklayınız

Yeni Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Başvuru Sorgulamak İçin Tıklayınız

Başvuru Güncellemek İçin Tıklayınız

 

UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ:

Değerli Adaylar;

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne
zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa
ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev
almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Uzman Erbaş Olma Süreci;

(1) Başvuru, kayıt kabul, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, hastane sevk ve
güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

(2) İşlemleri tamamlanan adayların kayıt-kabul dosyası tamamlanır ve eğitim tebligatı
yapılmak üzere Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Dosyaların K.K.Tyn.D.Bşk.lığı tarafından teslim alınmasını müteakip belirtilen
esaslar çerçevesinde personelin eğitim tebligatı yapılır. Eğitim tebligatında belirtilen tarihte, tertip
edildiği sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılmak zorundadır.

(4) Yedi gün içerisinde sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılmayan adaylar
temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz. Bu durumda olan adayların, müteakip yıl
yeniden açılacak olan uzman erbaş temini sınavlarına müracaat etmesi ve yapılacak olan
sınavlardan başarılı olması gerekir.

b. Özlük Hakları;

(1) Uzman erbaşların giyecekleri devlet tarafından sağlanır. Giyim, kuşam istihkakları
Millî Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir. Uzman
erbaşların kıyafetleri TSK Kıyafet Yönetmeliği’ne göre düzenlenir.

(2) Uzman erbaşların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin alma hakları vardır. Bu
müddete yol izni dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne
kadar yıllık mazeret izni verilebilir. On beş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;

(a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya
eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar;
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,
(b) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde
eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,
(c) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl
içerisinde otuz güne kadar,
(ç) En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun
(çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla)
hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar, mazeret izni
verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler Türk Silahlı Kuvvetleri İç
Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

(3) Uzman erbaşlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm
sağlık işlemleri hakkında 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.- 4 –

(4) Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup uzman erbaşların ilk sözleşmeleri 2 yıldan
az 5 yıldan fazla olmamak üzere yapılır ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.
Müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 52 yaşına girdikleri
yıla kadar uzatılabilir.

(5) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde
göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı
Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük
haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

(6) Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca
edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze
görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden
ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve
astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı
verilir.

(7) Kara Kuvvetleri Komutanlığının yapacağı sınavlarda başarılı olan uzman erbaşlar
belirlenen kontenjan miktarı kadar astsubay çavuşluğa naspedilirler.

(8) Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı
tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ekli EK-1 sayılı aylık gösterge tablosu
üzerinden aylık ödenir. Uzman çavuşlar 10’uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar
ise, 11’inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar.

(9) Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler Hizmet Tazminatı, aile yardımı
ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı TSK
Personel Kanunu esaslarına göre; tayın bedeli 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli
Verilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre ödenir.

 

3 Yorumlar
 1. Dursun diyor

  Sozlesmeli erler için lise mezunu kaldirilsa dha iyi olur
  Tercubeli asker lise mezunu kisiden daha iyi ve bilgili olur

 2. Emre korkmaz diyor

  Hangi siteden denersek deneyelim 3 gündür uğraşıyorum ama bi türlü basvuramiyorum siteye girmiyor bicok yerden denedik ama olmuyo son 4 gün yardım lutfen

  1. Editör diyor

   mrb,https://personeltemin.msb.gov.tr/ bu linki tıkla sonra karşına başlıklar çıkacak senin başlığın bu olsa gerek
   KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2018 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMI
   Başvuru yapmak için tıklayınız.yazılı olan kısımı tıkla karşına çıkar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.